Office Bearers (MUISS)

   MUISS Heads

Everyl Yevita Kosasih, Jesslyn Clarissa

mum-muiss.heads@monash.edu

MUISS Secretary

Jonathan Melchiades Rutayebesibwa
mum-muiss.secretary@monash.edu 

MUISS Treasurer

Rashik Sharar Khan

 mum-muiss.treasurer@monash.edu

MUISS Country Representative Officers 
Iram Mohammad Imtiaz, Kanoklada Sethichaiyen
mum-muiss.cro@monash.edu

MUISS International Student Officer (Activities)
Shivani Sarawagi
mum-muiss.iso@monash.edu

MUISS International Student Officer (Welfare)
Darsameen Khan
mum-muiss.iso@monash.edu

MUISS International Student Officer (Editors)
Balsam Ahmed Shimau, Layalee Ibrahim Ismail
mum-muiss.iso@monash.edu

MUISS International Student Officer (Publicity)
Maha Nasim
mum-muiss.iso@monash.edu